IAD

+376 760 900

info@iad.ad · CONTACTA’NS        

Àmbits d'actuació

 • Transversalitat de la perspectiva de gènere

  Disseny d'estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les polítiques incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.

 • Compliment dels convenis internacionals

  Fiscalització del compliment per part del Principat d’Andorra de les obligacions derivades de la ratificació dels convenis internacionals en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats i de no-discriminació entre dones i homes.

 • Òrgan consultiu

  Actuem com a òrgan consultiu del Consell General, del Govern i dels comuns, i d’altres òrgans de les administracions públiques que així ho prevegin.

 • Programa per a la igualtat

  Participació en el disseny de les mesures del Programa per a la igualtat efectiva de dones i homes que han d’aprovar el Govern i els comuns i revisió i avaluació de la seva implementació.

 • Informes d'impacte de gènere i actuació

  Seguiment dels informes d’impacte de gènere que s’han d’incloure en els projectes i proposicions de disposicions normatives de caràcter general.

 • Participació en l’Observatori de la Igualtat

  Col·laborem en les consultes i les propostes de l’Observatori de la Igualtat per tal d’estudiar la situació de la dona en tots els àmbits de la vida, identificant les desigualtats entre sexes i proposant mesures correctores.

 • Assessorament en Plans d’igualtat

  Assessorament a les empreses en la creació dels plans d’igualtat.

 • Base de dades de dones expertes i referents

  Elaboració i manteniment d'una base de dades de dones expertes en totes les matèries de rellevància científica, econòmica, social i cultural, per tal de fomentar-ne la participació en debats, anàlisis, reportatges i tertúlies sobre temes d’actualitat.

 • Creació d’eines i recursos de referència

  Informe anual d'avaluació de la situació de les dones al Principat i proposta de pla de treball amb indicació dels objectius i les mesures concretes que cal dur a terme per superar els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva de dones i homes.

 • Formació i docència

  Accions formatives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació per raó de sexe, elaboració de guies i manuals de referència per fomentar la implantació de plans i mesures d’igualtat a les empreses i a les administracions públiques, incloent-hi mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 • Campanyes de sensibilització

  Realització i propostes de campanyes de sensibilització als diferents estaments del sector públic en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i de no-discriminació.

 • Representació internacional de les dones d’Andorra

  Foment de les relacions amb altres organismes internacionals de dones i representació de les dones d'Andorra en tots els espais de trobada i debat públic nacionals i internacionals sobre dones.

This will close in 0 seconds