IAD

+376 760 900

info@iad.ad · CONTACTA’NS        

Qui som?

La nostra missió

La nostra missió fonamental és promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, mitjançant de l’impuls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en territori andorrà.

L’Institut Andorrà de les Dones es crea en compliment de l’article 27 de la Llei 6/2022 del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Es tracta d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb plena capacitat per complir les seves finalitats.

Qui som?

L’Institut Andorrà de les Dones es regeix pels òrgans següents: la Secretaria General, integrada per una persona de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en qui recau la direcció de l’Institut, així com pel personal adscrit a la Secretaria General; la Comissió executiva, integrada per la secretària general nomenada pel Govern, i per quatre persones més, de les quals una persona designada pel Consell General, una persona designada pel Govern, una persona designada a proposta dels set comuns d’Andorra, i una persona designada per les organitzacions feministes autoritzades a exercir les seves activitats a Andorra.

Comissió executiva

 • Montserrat Ronchera
  Secretària General designada pel Govern d’Andorra i membre de la Comissió executiva
 • Maïtena Manciet
  Membre de la Comissió executiva designada pel Govern d’Andorra
 • Pilar Armengol
  Membre de la Comissió executiva designada pel Consell General
 • Esther Font
  Membre de la Comissió executiva designada pels comuns d’Andorra
 • Torn rotatiu
  Membre de la Comissió executiva designada per les organitzacions feministes autoritzades a exercir les seves activitats a Andorra

This will close in 0 seconds